Send your registrations also to BAS? #no #update

This article is intended for our Dutch users, so the text is in Dutch. You can read the English translation at the bottom of this post.

So in Dutch:
Met de makers van de site ‘Over mijn dak’ onderzoeken we de mogelijkheid om deze app uit te breiden zodat iedere meting ook direct als klacht kan worden doorgestuurd aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Hiervoor zou dan een tweede versie van Explane worden gebouwd, die via ‘Over mijn dak’ uw BAS-account kan koppelen aan de app. De koppeling gaat wél geld kosten omdat het systeem moet worden gebouwd en onderhouden. We denken aan een jaarlijks abonnementsprijs van 40 euro.

Maximaal één klacht per dag
De technologie van ‘Over mijn dak’ zorgt ervoor dat er maximaal één klacht per dag richting BAS wordt gestuurd om niet buiten de klachtenstatistieken te worden gehouden. Mogelijk wordt dat gekoppeld aan de hoogste meting op die dag.

BAS hanteert een maximum van 500 klachten per jaar. Daarna wordt uw overlast niet meer serieus genomen door Schiphol en de luchtverkeersleiding – de twee samenwerkende partijen in BAS.

Als bonus in de pro-versie willen we een mogelijkheid inbouwen om uw metingen eenvoudig te kunnen delen op sociale media als Twitter en Facebook.

Graag uw mening!
Om een indruk te krijgen van de belangstelling voor de nieuwe functies, willen we graag uw ‘zienswijze’ horen.

Vindt u het nuttig als u met één druk op de knop een klacht kunt neerleggen bij BAS? En wilt u daarvoor dan jaarlijks een bedrag betalen? Vindt u 40 euro teveel of zou u dat er wel voor over hebben? Heeft u nog andere wensen voor de pro-versie?

Heel graag horen we uw mening, zodat we daarmee rekening kunnen houden bij de eventuele ontwikkeling van Explane Plus. Reageer onderaan dit artikel of stuur uw mening naar explane@schipholwatch.nl.

Let wel, de gratis versie van de app blijft gewoon bestaan. Het allerbelangrijkste vinden we dat iedere omwonende de overlast kan blijven vastleggen en in kaart brengen op https://reports.explane.org/nl/.

Update 7 oktober 2019
Na het lezen van alle feedback die we mochten ontvangen op dit bericht, hebben we besloten niet door te gaan met het project. We gaan Explane dus NIET geschikt maken voor het automatisch insturen van officiële klachten naar BAS.

De belangrijkste redenen voor deze beslissing zijn dat medewerking aan BAS indirect medewerking betekent aan de door ons zo verfoeide vliegindustrie en het feit dat wij met een dergelijke faciliteit mogelijk een deel van onze onafhankelijkheid kwijtraken.

SchipholWatch praat niet mét de sector, maar óver de sector. Dat houden we zo.

IN ENGLISH
The text above is not suitable for users outside The Netherlands, but we don’t want to exclude anyone. So here is the translation of the post:

Together with the creators of the ‘Over my roof’ site, we are investigating the possibility of expanding this app so that every measurement can also be forwarded as a complaint directly to the Schiphol Complaints Center (BAS).

For this a second version of Explane would be built, which can link your BAS account to the app via ‘Over my roof’. The link will cost money because the system must be built and maintained. We are thinking of an annual subscription price of 40 euros.

The ‘Over my roof’ technology ensures that a maximum of one complaint per day is sent to BAS in order not to be excluded from the complaint statistics. This may be linked to the highest measurement on that day.

BAS uses a maximum of 500 complaints per year. After that, your nuisance will no longer be taken seriously by Schiphol and air traffic control – the two cooperating parties in BAS.

As a bonus in the pro version, we want to build in a possibility to easily share your measurements on social media such as Twitter and Facebook.

Would like your opinion!
To get an impression of the interest in the new functions, we would like to hear your viewpoint.

Do you find it useful if you can file a complaint with BAS at the push of a button? And do you want to pay an annual amount for this? Do you think 40 euros is too much or would you pay it gladly? Do you have other wishes for the pro version?

We are very happy to hear your opinion so that we can take it into account in the possible development of Explane Plus. Respond to the bottom of this article or send your opinion to explane@schipholwatch.nl.

Please note that the free version of the app will continue to exist. The most important thing is that every resident can continue to record and map the nuisance on https://reports.explane.org/.

Update 7 Oct 2019
Reading and evaluating all responses we received on this post, we have decided to not proceed in this project. We will NOT create the ability for Explane to send in official complaints to BAS automatically. The main reason for this is that we want to keep apart from the aviation industry. In sending in complaints automatically we are risking our independence and, in a way, we would have been facilitating the industry.